Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego petsarefamily.pl. Sklep prowadzi Iwona Kawka, z zarejestrowaną działalnością gospodarczą pod firmą IKA Iwona Kawka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Rokitniańczyków 28 B/6, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-243-17-35, REGON 384348346, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
 3. adres poczty elektronicznej: [email protected]
 4. pod numerem telefonu: +48 606 303 823

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dowód zakupu– faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami;
 3. Hasło– ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalony samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
 4. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej;
 5. Kodeks Cywilny– ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Koszyk– lista towarów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Kupującego;
 7. Konsument– osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Kupujący– zarówno Konsument jak i Klient;
 9. Konto– podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym;
 10. Newsletter– wysyłanie informacji reklamowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej, wiadomości SMS);
 11. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;
 12. Rejestracja– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta poprzez wykorzystanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu;
 13. Towar– produkt prezentowany w Sklepie internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 14. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 15. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;

§ 3 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  • konto Klienta w Sklepie internetowym
  • interaktywny formularz umożliwiający klientom złożenie zamówienia w Sklepie internetowym
  • newsletter
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 877 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  • Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
  • zaakceptowanie plików Cookies
 2. Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.
 3. Klient zobowiązany jest do: 
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
 • korzystania ze wszelkich treści sklepu internetowego wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;
 1. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

§ 5 Świadczenie usług elektronicznych

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Sprzedawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu internetowego.
 6. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy), adres
  e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
 7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

§ 6 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „dodaj do koszyka” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu (którą sprzedawca może, według własnego wyboru, przyjąć lub odrzucić);
 5. Po złożeniu Zamówienia, jeśli nie istnieją powody do jego anulowania Sprzedawca niezwłocznie:
  • potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz
  • przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

§ 7 Terminy, sposoby i koszty dostawy

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §8 ust. 3 Regulaminu.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • odbiór osobisty
  • dostawa na terenie Nowego Sącza przy zakupach za kowtę min. 100 zł
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient obowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 8 Metody płatności

 1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto ( z podatkiem VAT).
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 4 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §8 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca prześle Klientowi drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedaży. Zwracany Produkt  należy przesłać na adres: ul. Rokitniańczyków 28B/6, 33‑300 Nowy Sącz.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży.
 7. Koszt odesłania Produktu oraz opakowania pokrywa Klient.

§ 10 Gwarancja i reklamacja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: ul. Rokitniańczyków 28B/6, 33-300 Nowy Sącz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Rokitniańczyków 28B/6, 33-300 Nowy Sącz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

§ 11 Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą
  a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają podane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego petsarefamily.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 4. Usługodawca zapewnia, iż strona posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL zapewniający poufność danych i  bezpieczeństwo Klienta korzystającego ze sklepu internetowego Pets Are Family.
Koszyk
Scroll to Top